Attachment: Không để ý đến ưu thế về sân nhà hay sân khách